ANIMAL BREEDING CENTERS

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy „Prawo łowieckie" z 13.10.1995 r. celem działalności Ośrodków Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych jest:
  • prowadzenie wzorcowego zagospodarowania łowisk i wdrażanie nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa,
  • prowadzenie badań naukowych,
  • odtwarzanie populacji zanikających gatunków dziko żyjących,
  • hodowla rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlenia łowisk,
  • hodowla zwierząt łownych szczególnie pożytecznych w biocenozach leśnych,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu łowiectwa.

Oprócz realizacji ww. celów, w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych organizowane są polowania stanowiące atrakcję dla myśliwych zagranicznych oraz krajowych, na które serdecznie zapraszamy.

W trakcie polowań myśliwym polującym na naszych terenach towarzyszą pracownicy personelu łowieckiego wyspecjalizowani w zakresie wykonywania polowania przestrzegający wszelkich zasad etyki kultury i tradycji łowieckiej.

Nasze ośrodki hodowli zwierzyny dysponują również kwaterami myśliwskimi, które mogą stanowić doskonałe miejsce wypoczynku i bazę nie tylko do uprawiania łowiectwa, ale także do zwiedzania i poznawania piękna naszego regionu.


Ośrodki Hodowli Zwierzyny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu:Łączna powierzchnia obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawiania i przekazanych w zarząd nadleśnictwom RDLP w Toruniu: 93 835 ha, w tym powierzchnia lasów: 53 516 ha

What leads us there on quiet nights? What makes you crawl towards the rising sun? What makes us hunt? What power is this hobby that takes us from the asphalt tracks of civilization to the last swampy habitats, when nothing seems so unnatural in the modern, technical world that is urbanizing at an insane pace - like nature. …

Excerpt: Roman Batory „Hobby as big as a moose”