OHZ

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy „Prawo łowieckie" z 13.10.1995 r. celem działalności Ośrodków Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych jest:
  • prowadzenie wzorcowego zagospodarowania łowisk i wdrażanie nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa,
  • prowadzenie badań naukowych,
  • odtwarzanie populacji zanikających gatunków dziko żyjących,
  • hodowla rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlenia łowisk,
  • hodowla zwierząt łownych szczególnie pożytecznych w biocenozach leśnych,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu łowiectwa.

Tak więc, wybierając się na polowanie do Ośrodków Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych macie Państwo pewność, że traficie pod opiekę znakomitych specjalistów.

Oprócz realizacji ww. celów, w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych organizowane są polowania stanowiące atrakcję dla myśliwych zagranicznych oraz krajowych, na które serdecznie zapraszamy.

W trakcie polowań myśliwym polującym na naszych terenach towarzyszą pracownicy personelu łowieckiego wyspecjalizowani w zakresie wykonywania polowania przestrzegający wszelkich zasad etyki kultury i tradycji łowieckiej.

Nasze ośrodki hodowli zwierzyny dysponują również kwaterami myśliwskimi, które mogą stanowić doskonałe miejsce wypoczynku i bazę nie tylko do uprawiania łowiectwa, ale także do zwiedzania i poznawania piękna naszego regionu.


Ośrodki Hodowli Zwierzyny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu:Łączna powierzchnia obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawiania i przekazanych w zarząd nadleśnictwom RDLP w Toruniu: 82 074 ha, w tym powierzchnia lasów: 49 539 ha

Co nas tam prowadzi w głuche noce? Co każe czołgać się w stronę wschodzącego słońca? Co nam każe polować? Co za siłę ma to hobby, sprowadzające nas z asfaltowych szlaków cywilizacji w ostatnie bagienne uroczyska, wówczas gdy nic nie wydaje się tak mało naturalne we współczesnym, urbanizującym się w szaleńczym tempie, technicystycznym świecie, jak właśnie – natura. …

Fragment: Roman Batory „Hobby wielkie jak łoś”